„Sine virtute et scientia nobilitas nulla“

(Bez ctnosti a znalosti není urozenosti)

1999 – 2004

Vedoucí v Oddíle mladých ochránců přírody Koniklec (složka 01/71 ZO ČSOP Koniklec) – tvorba a vedení ekovýchovných programů, celoroční činnost, letní tábory

Spoluautorka ekologické hry “Homo sapiens sapiens aneb 1 rok ekovýchovy v oddíle Koniklec” v rámci celoročního environmentálního programu pro děti v oddíle.

2003

2004

Spoluautorka ekologické hry “Tajemství lesa”. Ekologicky zaměřená hra. Úkolem hry je obohatit vzdělávání dětí v oddíle a v základních školách na téma les.

Absolventka bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK v Praze – téma bakalářské práce: Občanská společnost na Praze 3

2005

2005

Absolventka vzdělávacího semináře „Ekologické výukové programy“ finančně podpořeného Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP „Národní síť středisek ekologické výchovy“

Koordinátorka a lektorka projektu Ekologické výukové programy

Environmentálně-vzdělávací projekt, který v pedagogické oblasti napomáhá začlenění moderních vyučovacích metod do výuky a rozvoji klíčových kompetencí žáků a v oblasti životního prostředí vzdělává žáky a pedagogy v řadě environmentálních témat, čímž napomáhá začleňovat průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání a pro střední školy do školní výuky.

2005 – 2013

2008

Spoluautorka projektu “Desatero ekoprogramů na klíč”.

Absolventka magisterského programu Sociální a kulturní ekologie, FHS UK v Praze – téma diplomové práce: Tvorba indikátorů gramotnosti pro udržitelný rozvoj

2011

2012, 2013

Koordinátorka projektu “Město do kapsy”

Projekt „Město do kapsy“ vznikl jako snaha Ekocentra Koniklec o dlouhodobější spolupráci s konkrétními základními školami v městských částech Praha 2 a Praha 3, na jejichž pomezí Ekocentrum Koniklec působí již téměř třicet let. Projekt počítá s možností realizace i v ostatních městech či městských částech v České republice (v obcích s počtem obyvatel nad 3 000).

Koordinátorka projektu “Mikroklima okolí školy”

Projekt „Mikroklima okolí školy“ vznikl inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. Ve školním roce 2015/2016 projekt probíhá v 15 školách v různých městských částech s finanční podporou Hlavního města Prahy.

2014, 2015

2015, 2016

Projektová manažerka environmentálně-vzdělávacího projektu “Adaptace sídel na změnu klimatu – sdílení zkušeností a praktická řešení”

V rámci projektu Adaptace měst na změnu klimatu se studenti formou zajímavých experimentů a badatelských aktivit seznámí s možnými riziky, které s sebou nese klimatická změna. Poté navrhnou specifická opatření pro své město a nejlepší z nich se setkají se zastupiteli města a prezentují jim své návrhy.

Významné projekty

Mgr. Alice Končinská

Už jako malá světluška ve Skautu zjistila, že příroda ji bude provázet celý život. V 17 letech se stala vedoucí oddílu mladých ochránců přírody Koniklec, což definitivně nasměrovalo její život do oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekopedagogiky. Vystudovala Fakultu humanitních studií – nejprve bakalářský obor Humanitní studia, kde přijala za své ideály humanismu a evropské kultury, a poté magisterský obor Sociální a kulturní ekologie, který doplnil její působení v ekocentru Koniklec. Od narození žije v Praze, považuje se za vinohradského a žižkovského patriota. Také se ve své bakalářské práci zaměřila na občanskou společnost Prahy 3. V organizacích 01/71 ZO ČSOP Koniklec a Ekocentrum Koniklec vedla za dobu svého 16 letého působení řadu projektů. Nejprve se zabývala zejména lektorskou činností a praktickou ochranou přírody, nyní se zaměřuje spíše na fundraising, řízení environmentálně-vzdělávacích projektů a rozvoj organizace. Ve své diplomové práci sestavila Indikátor gramotnosti pro udržitelný rozvoj dospělé veřejnosti. Tématem evaluace programů a projektů z oblasti EVVO se zabývá nadále nejen ve své domovské organizaci, ale i v jiných pracovních skupinách. Rovněž ji zajímá téma klimatické změny a (přestože miluje slunce) téma dešťové vody. Její srdeční záležitostí je příroda a kultura Řecka, kde absolvovala studentskou stáž, a příroda a společnost Krušných hor. Podílela se na tvorbě knihy „Tváře Krušnohoří“ a filmu „Schmitke“. Moderní metody výuky, zejména Montessori pedagogiku, nyní využívá při výchově pětiletého syna a dvouleté dcery. Ráda chataří, cestuje po Česku i za jeho hranicemi.

Mgr. Alice Končinská

ČSOP Koniklec, p.s.
místopředsedkyně

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
členka odborné rady

+420 774 497 396
alice@koncinska.cz

Vlkova 2725/34,
130 00, Praha 3
www.ekocentrumkoniklec.cz